APPEL À CANDIDATURE CENTRES

APPEL A CANDIDATURE A L’ENDROIT DES CENTRES D’ACCUEIL DE JOUR ET DE NUIT ET LES CENTRES AGREES POUR L’ADOPTION – Madagascar

Lire la version française : cliquez ici

1. Tompon’asa

SOS Villages d’Enfants Madagascar dia Fikambanana misehatra ao anatin’ny fiarovana ny zon’ny ankizy ary mpikambana ao amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenen’ny SOS Villages d’Enfants International.

2. Ny zava-misy

Mba ho fanatanterahana ny tetikasa « fanatsarana ny fandraisana ao anatin’ny fiarovana ny ankizy eto Madagasikara » (Projet QUAPEM : Qualité de l’Accueil en Protection de l’Enfant à Madagascar) izay vatsian’ny Agence Française de Développement sy ny Direction de la Coopération Internationale de Monaco vola, ireo mpiara-miombonantoka amin’izany tetikasa izany dia ny SOS Villages d’enfants Madadascar, ny SOS Villages d’enfants Frantsa, ny Ministeran’ny Mponina, ny fiahiana ny mpiara-belona ary ny fampiroboroboana ny Vehivavy ary ny ISTS dia miantso ireo Foibe mpandray zaza amin’ny atoandro sy alina sy ireo Foibe momba ny fananganan-jaza mijoro ara-dalana ara-mpajakana mba handray anjara amin’ny fifaninanana mba ahafahan’izy ireo ho tafiditra ao anatin’ny tetikasa ka ho lasa « mpahazo tombotsoa ».

A. Famelaberana ny tetikasa QUAPEM

Ny fanadihadiana vao haingana nataon’ny Governemanta Malagasy sy ny fiarahamonim-pirenena dia nampiseho mazava fa betsaka ireo zavatra tsy tomombana amin’ny fandraisana ireo zaza mba ho fiarovana azy eto Madagasikara. Matetika dia tsy voahaja ny zony mikasika ny fiarovana azy, ny famatsiana ary ny fandraisana anjara eo amin ‘ny fepetra fidirana sy fandraisana an-tanana ny zaza. Mba ahafahana miantoka fandraisana mahafapo azy ireo eny amin’ireo Foibe fandraisana sy iantohana ny zon’ireo zaza raisina, ny tetikasa QUAPEM dia hanome tosika ireo Foibe misehatra amin’ny asa sosialy mba hifanaraka amin’ny lalàna misy eto an-toerana sy ny fomba sy fenitra iraisam-pirenena ny fomba fandraisana ireo zaza ireo. Ny tetikasa dia hijery manokana ireto tanjona roa ireto:

Fanatsarana Foibe miisa 40 mba hifanaraka amin’ny tokony ho izy ny fiarovana ny ankizy amin’ny alalan’ny fampanaraham-penitra araka ny lalàna eto an-toerana mifehy izany sy ny fomba sy fenitra iraisam-pirenena

Fanomezana tontolo manamora ny fahafan’ireo Fikambanana misehatra amin’ny lafiny ara-tsosialy mba ho fiarovana ny ankizy.

Foibe (centres) miisa 40 miparitaka amin’ny faritra efatra (4) no ho voakasiky ny tetikasa : Faritra Analamanga, Faritra Vakinankaratra, Faritra Atsinanana ary Faritra FitoVinany.

Ny SOS Villages d’Enfants, izay miara-miombonantoka amin’ny ISTS dia hanome fanamafisana fahaiza-manao ireo Foibe (centres) ireo amin’ny alalan’ny fanofanana arak’asa, fifanohanana ara-tekinika, ary fanohanana ara-bola mba hanatsarana ireo fepetra fandraisana ankizy amin’ireo Foibe ireo ary hampiroborobo ireo sehatr’asa mampidi-bola [AGR]. Amin’ny alalan’ny fiaraha-miasa amin’ny Ministeran’ny Mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny Vehivavy, ireo Foibe ireo dia hampiana mba hifanaraka amin’ny lalana misy eto an-toerana sy ny fomba fanao sy fenitra iraisam-pirenena mikasika ny fandraisana an-tanana ny ankizy ny asa ataony. Ireo Foibe miisa 40 ireo dia ampirisihana mba hiara-hiasa any anivon’ny faritra mba hanatanteraka tetikasa iombonana mba hanatsarana hatrany ny kalitaon’ny fandraisana an-tanana ny ankizy. Hametraka paikady iarahana izy ireo mba hisian’ny fijerena manokana eo anivon’ny Firenena mikasika ny fandraisana an-tanana araka ny tokony ho izy ireo ankizy marefo ary handray anjara amin’ny fanatsarana hatrany ny fomba fanao amin’ny alalan’ny traikefa nananany.

Ireo vokatra andrasana amin’ny tetikasa :

1.1 –  40 responsables de centres, 40 assistants sociaux ou éducateurs, 40 intervenants sociaux no hahazo fahalalana sy fanamafisana ny fahaiza-manaony eo amin’ny fandraisana ny ankizy sy fiarovana ny zony.

1.2 – 40 ireo Foibe (centres) mpandray ankizy hahazo fanohanana ary harahin’ny SOS Village d’Enfants maso mba hampifanaraka ny fomba fitantanany, ny lalàna anatiny mifehy azy ary ny fomba fanaony andavanandro amin’ny lalanam-pirenena sy ny fenitra ary fomba am-panao iraisam-pirenena

1.3 – 40 ireo Foibe (centres) mpandray ankizy no ahazo fanatsarana eo amin’ny lafiny ara-materialy sy ny fahazakan-tena ara-bola amin’ny fikarakarana sehatrasa mampidi-bola [AGR]

2.1 – Drafitr’asa momba ny fampiofanana ara-kasa sy toro-lalana momba ny fomba amam-panao mahomby no ho voatsangana.

2.2 – Amin’ireo faritra rehetra misy ny tetikasa, ny Foibe mpandray ankizy mahazo tombotsoa amin’ny tetikasa, na ireo Foibe hafa koa, dia hifankahalala bebe kokoa, hiara-hiasa eo amin’ny fanatanterahana ny tetikasa.

2.3 – Ireo Foibe (centres) mpandray ankizy dia hahay hamaritra fijery iombonana, hiara-hiasa mba hametraka paikady hampahafantarana sy handresena lahatra ny mpanapa-kevitra. Hametraka, farafakeliny indray mandeha mandritra ny tetikasa, hafatra mafonja eo anivon’ny firenena manontolo mba hanatsarana ny politikam-panjakana mikasika ny fiarovana ny zaza.

Ireo mpahazo tombotsoa mivantana :

Ireo Foibe mpandray ankizy amin’ny alina sy atoandro miisa 40 miparitaka amin’ny Faritra efatra voalaza etsy ambony

Ankizy tokony ho 1 300 isa voaray amin’ny lafiny fiarovana ankizy ary ankizy 130 isa mety ho voaray amin’ireo Foibe 40

Tomponandraikitry ny Foibe fandraisana ankizy miisa 40, mpanabe (éducateurs) na assistants sociaux miisa 40 ary intervenants sociaux miisa 40.

8 coaches avy amin’ireo tomponandraikitry ny Foibe miisa 40 mahazo tombontsoa

Ireo Foibe fitantanana eny amin’ny Faritra ny MPPSPF miisa 4 ary ary Foibe fitantana ao amin’ny MPPSPF foibe miisa 2

Faharetan’ny tetikasa : 3 taona

B. Ireo tombotsoa hoentin’ny tetikasa

Ny tombontsoa homena ny Foibe tsirairay dia vinaniana hitentina 4 000 hatramin’ny 8000 euros, izay miompana amin’ny:

Fampiofanana mpiasa telo isakin’ny Foibe ataon’ny ISTS. Ny fiofanana, izay mety haharitra 24 hatramin’ny 32 andro isaky ny sokajin’asa dia miompana amin’ny ankapobehiny amin’ny fampiharana izay mifanaraka amin’ny andraikitry ny tsirairay.

Fanoanana ara-tekinika : fanaovana tombana ireo Foibe ary fanampiana amin’ny fanamboarana drafitra fampandrosoana ho azy ireo

Fanampiana ara-pitaovana na ara-bola mba hampiroboroboana ny sehatrasa mampidibola (AGR) ho any foibe tsirairay mpahazo tombotsoa sy mpiara-miasa amin’ny tetikasa

Fandraisana anjara amin’ireo fivoriana misy loha-hevitra na fitsidihana Foibe hafa (indrindra mba ahafahana mametraka fangatahana/fitakiana iombomanana)

Fandraisana anjara amin’ny dinika iombonana mba ho fanatsarana ny sehatry ny fiarovanan ny ankizy eto Madakasikara.

C. Mason-tsivana ahafahana misitraka ny tetikasa

Ny Foibe mpandray ankizy dia tsy maintsy manana asa fandraisana ankizy marina mba ho fiarovana azy na andro na alina ao anatin’ny fohy ezaka, ivo ezaka na lavitra ezaka. Noho izany, ireo Foibe mpandray ankizy antoandro sy alina ihany sy ireo Foibe nahazo fankatoavana ara-panjakana momba ny fanaganan-jaza ihany no voakasiky ny tetikasa. Raha tsy hoe noho ny antony manokana, ireo Foibe mpandray ankizy amin’ny antoandro fotsiny dia tsy voakasik’ity tetikasa ity

Ny tolotra omen’ny tetikasa QUAPEM ho an’ireo Foibe dia natao indrindra hifanaraka amin’ny habehy sy ny fepetra manokana mety mampiavaka azy ireo.

Ny Foibe voafantina dia manome antoka fa hanantanteraka ireto tondro-zotra ankapobeny manaraka ireto (hatramin’ny 31 Aogositra 2021) : fiofanana, coaching sy fanamafisana fahaiza-manao (AGR, fampitaovana izay anaovana fiantsoana tolo-bidy manokana). Ny fahafantarana na ny fampiharana ny fenitra manankery eto amin’ny firenena na iraisam-pirenena dia tsy mason-tsivana handavana ny Foibe iray. Ny zava-dehibe dia ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’izay tena mila izany.

Ny Foibe voafantina dia manome antoka fa handoa fandraisana anjara ara-bola kely araka ny fahafahany izay mitentina 100 hatramin’ny 500 euros, izay azo aloa tsikelikely mandrapahatapitry ny tetikasa

Ny Foibe voafantina dia hametraka ao anatin’ny fangatahany ireo olona tafiditra ato amin’ireto sokajin’asa ireto (na farafahakeliny tafiditra amin’ny sokajin’asa roa amin’ireo voatanisy etsy ambany) izay eritreretiny hisitraka ny fampiofanana :

 • Tomponandraikitry ny Foibe
 • Mpiasa ara-tsosialy : mpiasa matihanina efa nanaraka fampiofanana ho lasa mpanabe na assistant social (éducateur/éducatrice ou d’assistant/e social/e)
 • Mpiantsehatra ara-tsosialy : mpiasa miasa eo am sehatra sosialy nefa tsy nahazo fampiofanana (nourrices, maîtresses de maison, aides familiales…)

Ny Foibe tsirairay voafantina dia tokony hanana fahafahana handefa olona hofanina maimaim-poana amin’ireo sokajin’asa tsirairay ;farafahakeliny vehivavy ny iray. Mbola afaka mangataka fampiofanana ho an’ny mpiasa hafa izay misy sarany manokana mbola ho faritana. Ny fiofanana dia hanomboka amin’ny volana jolay 2019.

 • Ny fiofanan’ny tomponandraikitry ny Foibe dia mitsinjara ho andiany valo (8) izay maharitra 4 andro isaky ny andiany
 • Ny fiofanan’ny mpiasa ara-tsosialy dia mitsinjara ho andiany valo (8) izay maharitra 4 andro isaky ny andiany
 • Ny fiofanan’ny mpiantsehatra ara-tsosialy dia haharitra 24 andro ka mitsijara ho andiany 7

Ireo mpiasa voaofana dia tsy maintsy manome antoka fa hiasa ao amin’ny Foibe mandrapahatapitry ny tetikasa mba ahazoan’ny Foibe misitraka ny fiofanana norantoviny.

Ny Foibe tsirairay dia manome ireo sokajin’asa sy ny anaran’ny mpiofana ary ny mombamomba azy mandritra ny fametrahany atontan-taratasy.

Ny Foibe tsirairay voafantina dia tsy maintsy manao taratasy fanomezan-toky fahavononana hisitraka ny tetikasa mandritra ny telo taona.

D. Atontan-taratasy ilaina :

Raha misy fanontaniana, aza misalasala manoratra amin’ny tomponandraikitra amin’ity adiresy ity : ElisaEmma.hanitriniaina@vesosmad.org

Mikasika ny Foibe :

 • Dika mitovy ny taratasy fankatoavan’ny Fanjakana na fanakatoavana vonjimaika ny Foibe mpangataka / Copie de l’agrément ou l’agrément provisoire du centre postulant sous réserve de confidentialité. (Sachant qu’une association pourrait avoir plusieurs centres mais qu’un agrément correspond à un centre)
 • Taratasy fangatahana sy taratasy manazava (Lettre de motivation ) ny antony manosika azy handraisany anjara amin’ ny tetikasa QUAPEM
 • Tatitra arak’asa sy tatitra ara-bola nandritra ny telo taona farany
 • Sary mikasika ny foibe sy ny asa ataony

Mikasika ny mpiasa matihanina atolotra hiofana :

 • Taratasy manazava ny antony manosika (Lettre de motivation) hiditra amin’ny tetikasa ary mametraka mazava ireo andrasany sy ny filany eo amin’ny fiofanana ary ny fanomezanan-toky ny hijanonany ao amin’ny Foibe mandrapahavitan’ny tetikasa.
 • Curriculum vitae

E. Vinavinan-tetiandro

Ireo atontan-taratasy ilaina ireo dia alefa amin’ireto adiresy manaraka ireto : elisaemma.hanitriniaina@vesosmad.org en copie eldanarijaona.acam@gmail.com sy atawil@sosve.org  hatramin’ny faha 31 may 2019.

SOS Villages d’Enfants Madagascar est une association Reconnue d’Utilité Publique, qui agit en faveur de la protection des enfants s’appuyant sur un principe simple : Chaque enfant a sa place dans une famille et grandit dans un climat d’affection, de respect et de sécurité.
Présent à Madagascar depuis 1989, avec l’appui de SOS Villages d’Enfants France.

NOUS SOUTENIR
Contribuez à l'avenir des enfants de Madagascar.

Parrainer un village d'enfants SOS
EMPLOYABILITÉS DES JEUNES
Découvrez les unités de programmes pour l'employabilité des jeunes.

NOUS SUIVRE
Rejoignez notre communauté.

NOUS CONTACTER

SOS Villages d’Enfants Madagascar
Bureau National de Coordination et de Représentation
BP. 6062. Andrainarivo (près Hôtel Panorama)
101 Antananarivo, Madagascar

Tél : +261 (0) 20 22 418 27

Email : Madagascar.Contact@vesosmad.org

S'INSCRIRE À LA NEWSLETTER
Soyez informé de nos actions dans tout Madagascar.