Recrute 03-Tantes na Nenitoa

Ny SOS Villages d’Enfants dia Fikambanana ekena ara-panjakana izay niasa teto Madagasikara nanomboka tamin’ny taona 1989 mba ahafahan’ny ankizy, tanora ary fianakaviana sahirana misitraka ny zony. Ny SOS Villages d’Enfants dia miasa amin’ny faritra 8 eto Madagasikara, mahatratra 50.000 mahery isan-taona ny ankizy, tanora ary fianakaviana misitraka ny tolotra omeny.

 

TANTES – MAITRESSE DE MAISON – NENITOA

Contrat : Formation 6 mois

Référence du poste : TANTE/Maitresse de Maison

Poste basé à : Antananarivo

Famaritana ny Asa :

Mpanabe mpanampy ny Mère SOS, misahana trano 2 izay misy zaza 20. Tompon’andraikitra amin’ny fianarany ankizy ary mipetraka ho modely.

Ny Andraikitra :

NY « Tante SOS » dia manana andraikitra miara-miasa sy manampy ny « mère SOS » amin’ny fanabeazana ny zaza mba hahatonga ilay tokantrano maha-tehonina.

Ny sahan’asa : 
 • Eo anivon’ny Tokantrano:
  – Mifampizara amin’ny Reny ny asa atao ao antrano.
  – Manoro sy manaraka ny zaza amin’ny andraikitra izay sahaniny.

 • Eo maha- zoky, Ray aman-dReny : Miahy ny zaza amin’ny fiarovana azy, amin’ny fitoniana sy filaminana, amin’ny fanomezana fitiavana azy.
  – Mandamina raha misy fifandirana, mamaha olana.
  – Miantoka ny andraikitra maha olon-dehibe, to teny amin’ny fametrahana ny fitsipi-pifehezana ao amin’ny tokatrano sahaniny.

 • Fitantanana :
  – Miara-mandrindra sy mandamina amin’ny Reny ny fandaniana ao an-trano.
  – Miantoka ny firaketana an-tsoratra ny fandaniana eo anivon’ny tokan-trano.
  – Manaraka isanandro ny Kahiem-pandaniana.
  – Mitahiry ny taratasy fanamarinana ny fandaniana aorianan’ny fiatsenana.

 • Eo amin’ny Fanabeazana sy fiaraha-miasa : miantoka ny fanaraha-maso ny fianaran’ny zaza sy ny fanampiana azy manokana.

 • Fiarovana ny zon’ny ankizy : ny « Tante SOS» dia tsy maintsy mampihatra ny fitsipika ho amin’ny fiarovana ny zon’ny ankizy

Ny toetra takiana : 
 • 25 taona mihoatra, matotra, tsy manana aretina mitaiza ary salama ara-tsaina
 • Bacc +, tombony ny mari-pahaizana amin’ny ambaratonga ambony,
 • Tsy manambady, tsy manan-janaka, anefa afaka hanana fianan-tokatrano TELO taona aorian’ny fifanarahana arak’asa atao amin’ny fikambanana
 • Manana traikefa amin’ny fitaizana zaza na mahakasika ny zaza sy ny adolantsento
 • Vonona hiatrika fiofanana aorianan’ny fifantenana ;
 • Vonona hantanteraka vina eo amin’ny fanampiana maharitra ny zaza kamboty sy ny zaza ao antin’ny fahoriana tanteraka.
Ireo Taratasy Ilaina :
 •  CV sy sary vaovao,
 • Taratasy milaza ny fahavononanao sy ny antony nisafidiananao ny asa miaraka amin’ny mari-karama ilainao, (d’une lettre de motivation et prétentions salariales),
 • Dika mitovy ary voamarina ny mari-pahaizana, (des copies légalisées des diplômes)
 • Taratasy fanamarinana ny asa efa nataonao talohan’ny nidiranao tato amin’ny Fikambanana raha toa ka efa nisy iazany. sy ny laharana finday ahafahana miantso anao maika. ( des attestations des précédents emplois et d’un numéro de téléphone pour contact rapide),
Politika momban’ny fandraisana mpiasa :

Ny Fikambanana dia mampihatra ny fitsipika momba ny fitondran-tena tsara indrindra sy matihanina amin’ny mpiasa sy mpiara-miombon’antoka rehetra eo amin’ny sehatry ny fanatanterahana ny asany:

 • Politika momba ny fiarovana ny ankizy ( La politique de protection de l’enfant )
 • Fepetra hanilihana amin’ny fifanarahana vatsian’ny SOS Children’s Villages (Les critères d’exclusion aux marchés financés par SOS Villages d’Enfants)
 • Politika miady amin’ny hosoka sy ny kolikoly (La politique d’anti-fraude et corruption)
 • Soatoavina, etika ary ny fitsipiky ny tsiambaratelo momba ny asa (Les valeurs, éthique et le principe de confidentialité professionnelle)
 • Ny Politika momba ny fitondran-tena ratsy: Fisorohana sy fiarovana amin’ny fanorisorenana, fanararaotana ary fanararaotana ara-nofo (PSEA) (Le règlement sur l’inconduite sexuelle : Prévention et protection contre le harcèlement, l’exploitation et les abus sexuels (PEAS)

Koa raha mahaliana anao ireo tolotr’asa ireo dia alefaso amin’izao adiresy manaraka izao : recrutement.rh@vesosmad.org, ireo antotan-taratasy voalaza etsy ambony ireo

Ny fara-fandraisana ny antotan-taratasy dia ny Alatsinainy faha-15 Aogositra 2022 izao.

Marihana fa izay fangatahana voafantina ihany no ho voaantso.