Recrute 04-Mères SOS na Reny Mpitaiza

Ny SOS Villages d’Enfants dia Fikambanana ekena ara-panjakana izay niasa teto Madagasikara nanomboka tamin’ny taona 1989 mba ahafahan’ny ankizy, tanora ary fianakaviana sahirana misitraka ny zony. Ny SOS Villages d’Enfants dia miasa amin’ny faritra 8 eto Madagasikara, mahatratra 50.000 mahery isan-taona ny ankizy, tanora ary fianakaviana misitraka ny tolotra omeny.

MERES SOS – ASSISTANTES FAMILIALES NA RENY MPITAIZA

Contrat : Formation 6 Mois

Référence du poste : Mères-Assistantes-familiales-Reny SOS

Poste basé à : Vakinankaratra

Famaritana ny asa : 

Ny Reny SOS no loham-pianakaviana, tompon’andrikitra voalohany amin’ny fanabezana sy fivelaran’ny zaza izay nankinina aminy.

Ny andraikitra: 

Ny Reny SOS dia tompon’andraikitra amin’ny famoronana fianakaviana maha-tehonina, milamina, ahafahan’ny ankizy mivoatra sy mivelatra ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy.

Ny sahan’asa: 

dia mifototra amin’ireto teboka 4 manaraka reto.

 • Asa Fototra :
  – mitondra mari-pitiavana, ara-batana sy ara-piaraha-monina amin’ny zaza
  – Manao andrimaso ny fahasalaman’ny zaza
  – Mandamina ny fitsipi-pitondran-tena iraisana.
  – Mikolokolo ny fifandraisana maharitra eo amin’ny zaza sy ny fianakaviany ao anatin’ny politika-panabeazan’ny fikambanana.
  – Manampy ny ankizy hanana fifandraisana maharitra amin’ny fiaraha-monina.
 • Asa Fanabeazana :
  – Manampy ny ankizy amin’ny an-davanandrony.
  – Miara-miasa amin’ny mpiara-miasa rehetra ao anatin’ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny vina manokana isan-jaza.
 • Fitantanana :
  Ny Reny dia mifehy ny fitatanam-bola ary manatanteraka izany ao antanin’ny rafitra efa napetraka ato anatin’ny fikambanana .
 • Asa ao antokatrano :
  – Miantoka ny fividianan’entana samihaha.
  – Miantoka ny filaminana sy fahadiovan’ny trano sy ny manodidina azy.
  – Miantoka sy manara-maso ny trano mba ho azo iainana tsara.

.

Ny toetra takiana :
 • 35 Taona mihoatra, matotra, tsy manana aretina mitaiza ary salama ara-tsaina

 • Nahavita kilasy faha-3 farafahakeliny

 • Tsy manambady, tsy mananjanaka ahiana intsony

 • Tompon’andraikitra, mavitrika, mahavita-tena.

 • Manana traikefa manokana amin’ny fitaizana zaza sy ny adolantsento.

 • Vonona hiatrika fiofanana aorianan’ny fifantenana.

 • Vonona hantanteraka vina eo amin’ny fanampiana maharitra ny zaza kamboty sy ny zaza ao antin’ny fahoriana tanteraka.

Ireo Taratasy Ilaina : 
 • CV sy sary vaovao,

 • Taratasy milaza ny fahavononanao sy ny antony nisafidiananao ny asa miaraka amin’ny mari-karama ilainao, (d’une lettre de motivation et prétentions salariales),

 • Dika mitovy ary voamarina ny mari-pahaizana, (des copies légalisées des diplômes)

 • Taratasy fanamarinana ny asa efa nataonao talohan’ny nidiranao tato amin’ny Fikambanana raha toa ka efa nisy iazany. sy ny laharana finday ahafahana miantso anao maika. ( des attestations des précédents emplois et d’un numéro de téléphone pour contact rapide),

   

Politika momban’ny fandraisana mpiasa :

Ny Fikambanana dia mampihatra ny fitsipika momba ny fitondran-tena tsara indrindra sy matihanina amin’ny mpiasa sy mpiara-miombon’antoka rehetra eo amin’ny sehatry ny fanatanterahana ny asany:

 • Politika momba ny fiarovana ny ankizy ( La politique de protection de l’enfant )
 • Fepetra hanilihana amin’ny fifanarahana vatsian’ny SOS Children’s Villages (Les critères d’exclusion aux marchés financés par SOS Villages d’Enfants)
 • Politika miady amin’ny hosoka sy ny kolikoly (La politique d’anti-fraude et corruption)
 • Soatoavina, etika ary ny fitsipiky ny tsiambaratelo momba ny asa (Les valeurs, éthique et le principe de confidentialité professionnelle)
 • Ny Politika momba ny fitondran-tena ratsy: Fisorohana sy fiarovana amin’ny fanorisorenana, fanararaotana ary fanararaotana ara-nofo (PSEA) (Le règlement sur l’inconduite sexuelle : Prévention et protection contre le harcèlement, l’exploitation et les abus sexuels (PEAS)

Koa raha mahaliana anao ireo tolotr’asa ireo dia alefaso amin’izao adiresy manaraka izao : recrutement.rh@vesosmad.org, ireo antotan-taratasy voalaza etsy ambony ireo

Ny fara-fandraisana ny antotan-taratasy dia ny Alatsinainy faha-15 Aogositra 2022 izao.

Marihana fa izay fangatahana voafantina ihany no ho voaantso.